Правителството утвърди 2.91 млрд. лева помощи за земеделието за 2018 г.

Правителството утвърди 2.91 млрд. лева помощи за земеделието за 2018 г.

Правителството прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г.Планирани са общо 2.91 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,637 млрд. лв. са за сметка на ЕС и 276 млн. лв. – от националния бюджет.

857.9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания са заложени 319.8 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

1 551.4 млн. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разпределени 38.3 млн. лв.

145,2 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод”, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми, възстановявания при износ и други.

 

Източник: Фермер.БГ

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: